ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

14:00 - 27 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Ανώνυμος Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "PASAL Development SA", οτι πραγματοποιήθηκε την 27/03/2008 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 17 μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.598.668 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 77,49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:
1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Ν.2190/20 με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών (Stock Options plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, και εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος και την τροποποίηση αυτού.
2. Η ΓΣ τροποποίησε ομόφωνα την επωνυμία της εταιρείας από "PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Ανώνυμος Εταιρεία" σε "PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων" και το άρθρο 1 του Καταστατικού.
3. Η ΓΣ τροποποίησε ομόφωνα τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις νέες διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.
4. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα τις συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920
5. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα την πώληση παγίων στοιχείων σε θυγατρικές εταιρείες, με πρώτη την πώληση του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 180, στον Ταύρο και έδωσε την εξουσιοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σύναψη των σχετικών αγοραπωλητηρίων συμβολαίων.
6. Η ΓΣ χορήγησε ομόφωνα την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
7. Παρουσιάστηκε η πορεία των έργων της εταιρείας: το εμπορικό κέντρο στην οδό Πειραιώς 180 αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο Δεκέμβριο του 2008. Στο ακίνητο του Βοτανικού πρόκειται να λειτουργήσουν κτίρια εμπορικής χρήσης. Η εταιρεία σκοπεύει εντός του προσεχούς διαστήματος να προβεί στην αγορά τριών ακινήτων, επενδύοντας ποσό της τάξεως των 20 εκ.ευρώ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.