ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυστηρότεροι κανόνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην ΕΕ

14:59 - 20 Μαϊ 2015 | Ειδήσεις
Την υποχρέωση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων να καταγράφονται σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει νέα ευρωπαϊκή οδηγία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που θα συμβάλει στην καταπολέμηση των φορολογικών παραβάσεων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε κεντρικά μητρώα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα είναι προσβάσιμα τόσο στις αρχές όσο και σε άτομα με «έννομο συμφέρον» όπως οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να καταγράφονται οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή οδηγία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου.

Δημιουργούνται κεντρικά μητρώα
Πρόσβαση στα κεντρικά μητρώα θα έχουν οι αρμόδιες αρχές και οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (χωρίς κανένα περιορισμό), οι «υπόχρεες οντότητες» (όπως οι τράπεζες στο πλαίσιο των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τον πελάτη), καθώς επίσης και το κοινό (αν και η πρόσβαση του κοινού μπορεί να υπόκειται σε ηλεκτρονική εγγραφή του προσώπου που ζητά την πρόσβαση και στην πληρωμή τέλους για την κάλυψη του διοικητικού κόστους).


Σε κάθε περίπτωση, για να αποκτήσει ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός πρόσβαση σε ένα μητρώο, (π.χ. δημοσιογράφοι που ερευνούν κάποια υπόθεση ή μη κυβερνητικοί οργανισμοί) θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν έννομο συμφέρον όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και συναφή βασικά αδικήματα – όπως η διαφθορά, τα φορολογικά εγκλήματα και η απάτη.
Τα πρόσωπα και οι οργανισμοί αυτοί θα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως το όνομα, το μήνα και το έτος γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής του πραγματικού δικαιούχου.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, «σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά περίπτωση εξαίρεση από την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο».
Οι πληροφορίες για τα καταπιστεύματα (trust funds) που θα περιέχονται στα κεντρικά μητρώα θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις αρμόδιες αρχές και τις «υπόχρεες οντότητες».

Στόχος είναι η νέα ευρωπαϊκή οδηγία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, των φορολογικών παραβάσεων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.