ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Safilo ανακοινώνει ΑΜΚ έως 150 εκατομμύρια ευρώ

16:00 - 02 Οκτ 2018 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Safilo Group S.p.A. («Safilo») συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 29η Οκτωβρίου 2018 με αντικείμενο την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με ασφάλιστρο, για μέγιστο ποσό ύψους 150,000,000.00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μετοχών υπέρ το άρτιο, σε άυλη μορφή, μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών που θα προσφερθούν στους μετόχους της Εταιρίας, μέσω προσφοράς δικαιωμάτων βάσει του Άρθρου 2441, παράγραφος 1, 2 και 3 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») με την επιφύλαξη τροποποίησης του Καταστατικού, για την απαλοιφή της ρητής αναφοράς στην ονομαστική αξία των μετοχών. Με την επιφύλαξη εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Εταιρεία προτίθεται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή το συντομότερο δυνατό.

Η Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου στηρίζει το συνολικό πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του χρέους του Ομίλου, που λήγει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, ενισχύοντας και βελτιστοποιώντας την κεφαλαιακή και οικονομική διάρθρωση της Safilo, ώστε η εταιρία να μπορεί να εστιάσει στους αναπτυξιακούς της στόχους που έχουν τεθεί στο ενημερωμένο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου για το 2020, που ανακοινώθηκε στις 2 Αυγούστου 2018.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ο Όμιλος και μια ομάδα κορυφαίων τραπεζών διαπραγματεύτηκαν τους όρους και προϋποθέσεις μιας νέας χρηματοδότησης ύψους 150,000,000.00 Ευρώ με διάρκεια περίπου 4,5 ετών (η «Επαναχρηματοδότηση»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές θα υποβληθούν στα σχετικά εσωτερικά όργανα των δανειοδοτριών τραπεζών προς έγκριση, κατόπιν της οποίας τα μέρη θα καταρτίσουν την τεκμηρίωση της Αναχρηματοδότησης πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σε ότι αφορά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Safilo έχει συνάψει σύμβαση (η «Σύμβαση Ανάληψης») με τον βασικό μέτοχο, την Multibrands Italy B.V. («Multibrands»), θυγατρική της HAL Holding N.V. («HAL»), κάτοχο 26,073,783 υπαρχουσών μετοχών, ίσων με περί το 41,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Safilo, βάσει της οποίας η Multibrands δεσμεύεται να αναλάβει: (i) τις νέες μετοχές βάσει του δικαιώματος προαίρεσης του υπάρχοντος μεριδίου της (οι «Μετοχές Δικαιώματος Προαίρεσης» και «Δέσμευσης επί Μετοχών Δικαιώματος Προαίρεσης») και (ii) τυχόν νέες μετοχές που δεν αναλήφθηκαν μετά την προσφορά προαίρεσης και την επακόλουθη προσφορά στο χρηματιστήριο βάσει του Άρθρου 2441 (3) του Ιταλικού Αστικού Κώδικα («Εναπομείνασες Νέες Μετοχές» και «Δέσμευση επί Εναπομεινασών Νέων Μετοχών»).

Ο Angelo Trocchia, CEO του Ομίλου Safilo, σχολίασε: «Η αύξηση κεφαλαίου και η επιβεβαιωμένη υποστήριξη του βασικού μετόχου και των δανειοδοτριών τραπεζών σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα για τη Safilo, μετά το οποίο η Εταιρία θα είναι έτοιμη να επιδιώξει με βεβαιότητα τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2020, εστιάζοντας σε λίγες, πολύ σαφείς προτεραιότητες.»

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.