ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σταθερά τα κέρδη της ΑΒ Βασιλόπουλος το 2009- Μέρισμα 1 ευρώ

11:28 - 10 Μαρ 2010 | Επιχειρήσεις
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος το 2009 ανήλθαν στο 1,437 δισ. ευρώ από 1,337 δισ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2% οφειλόμενη στην εμπορική πολιτική εταιρίας, στη διαρκή προσπάθεια για την αναβάθμιση των καταστημάτων καθώς και στη συνεισφορά των νέων καταστημάτων και των καταστημάτων, τόσο της εταιρίας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε., όσο και της εταιρίας: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε..

Το Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος ανήλθε σε 350,1 εκατ. ευρώ το 2009 από 302,6 εκατ. ευρώ το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7%, μεγαλύτερη από αυτή του κύκλου εργασιών λόγω κυρίως της ορθολογικής διαχείρισης τόσο των αγορών, όσο και των αποθεμάτων.

Οι Ενοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες ανήλθαν σε 299,0 εκατ. από 263,7 εκατ. ευρώ το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,4%. Η αύξηση αυτή αντανακλά τις επενδύσεις για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των καταστημάτων. Επίσης οι δαπάνες επηρεάστηκαν από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας, το κόστος των καυσίμων και την εξέλιξη του πληθωρισμού.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 88,9 εκατ. ευρώ έναντι 70,5 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,0% οφειλόμενη κυρίως στην επίτευξη καλύτερου μικτού κέρδους. Για τον ίδιο λόγο τα Λειτουργικά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 58,9 εκατ. έναντι 46,0 εκατ. ευρώ το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,0%.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 52,2 εκατ. ευρώ από 41,0 εκατ. ευρώ το 2008 και τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν σε 32,6 εκατ. ευρώ έναντι 32,7 εκατ. ευρώ το 2008. Σύμφωνα με τις παραπάνω εξελίξεις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει τη διανομή μερίσματος 1,0 ευρώ ανά μετοχή. 

Προοπτική για το 2010

Για το τρέχον έτος, o Όμιλος σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής του με την προσθήκη 13 - 18 νέων καταστημάτων στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchising). Ένα κατάστημα του δικτύου της θα είναι και το πρώτο εξ ολοκλήρου πράσινο super market, πρωτοποριακό για τα ελληνικά αλλά και διεθνή δεδομένα.

Η ΑΒ συνεχίζοντας την εμπορική πολιτική που ασκεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των τιμών, ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα με την περαιτέρω βελτίωση της σχέσης ποιότητας και τιμής των προϊόντων της και ως συνέπεια παραπάνω από 3.500 προϊόντα πουλιούνται σε τιμή κάτω του ενός ευρώ.

Διευρύνει συνεχώς την ποικιλία της εφαρμόζοντας το πολυεπίπεδο τιμών σε όλες τις κατηγορίες, αφήνοντας την τελική επιλογή στον πελάτη. Το μέσο όρο του μεριδίου αγοράς του Ομίλου για το 2009, ανήλθε σε 16.8% λόγω της αύξησης ικανοποίησης πελατών.

Ο Όμιλος το 2009 εφάρμοσε νέες χρήσιμες υπηρεσίες, όπως η ανάληψη χρημάτων από τα ταμεία (CASH BACK), η εξόφληση λογαριασμών NOVA και την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ. Επίσης, σε μία εποχή ανόδου της ανεργίας, η ΑΒ πετυχαίνει να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και να επενδύσει ακόμα περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό ενώ παράλληλα βελτίωσε την κερδοφορία της.

Το δίκτυό της ενισχύεται με νέα ανοίγματα καταστημάτων, ανακαινίσεις υπαρχόντων καθώς και με την πρόσφατη εξαγορά της «Κορυφής» στη Θράκη, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στη Β. Ελλάδα και καλύπτοντας ανάγκες εφοδιασμού της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Την 23.11.2009, ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του 100,00% του εταιρικού κεφαλαίου της αλυσίδας τροφίμων της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε, έναντι τιμήματος 6.8 εκατ. Ευρώ. Η εξαγορασθείσα εταιρία αριθμεί έντεκα καταστήματα, εκ των οποίων δύο είναι ιδιόκτητα καθώς και ενός ιδιοκτήτου κέντρου διανομής. Ένα εκ των καταστημάτων έκλεισε στο τέλος του 2009 και τα υπόλοιπα δέκα θα λειτουργήσουν με το εμπορικό σήμα της ΑΒ μέχρι το τέλος του 2010.

Επίσης ο Όμιλος αύξησε το απασχολούμενο προσωπικό από 8.821 το 2008 σε 9.586 το 2009.

Στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. της οποίας η εξαγορά ολοκληρώθηκε την 23.11.2009. Επίσης τα οικονομικά στοιχεία της εξαγορασθείσας εταιρίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε. για την χρήση 2008, αφορούν το διάστημα από 01.04.2008 (ημερομηνία εξαγοράς) έως 31.12.2008. Για τους παραπάνω λόγους τα αποτελέσματα της 31.12.2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της περσινής χρήσης.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.