ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

EΛΤΡΑΚ: Από 6/7 χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος 2010

11:02 - 16 Ιουν 2011 | Επιχειρήσεις
Από την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης 2010, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 10ης Ιουνίου 2011, αποφάσισε την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2010, ποσού 0,0900 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος, που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή 0,0900 ευρώ ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 489.043 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι 0,0030 ευρώ ανά μετοχή και έτσι το συνολικό ποσό του καταβλητέου μερίσματος θα ανέλθει ανά μετοχή σε 0,0930 ευρώ ενώ το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα παραμένει σε 1.347.093,72 ευρώ.

Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 21%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011(ΦΕΚ Α 66/31.03.2011), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0735 ευρώ ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου μερισμάτων ποσοστού 21%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2010, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 673.546,86 ευρώ, δηλαδή 0,0930 ευρώ ανά μετοχή, και έτσι το συνολικό ποσό του μερίσματος για επανεπένδυση ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 21%, θα ανέλθει σε 0,0735 ευρώ, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 15.06.2011 έως και 05.07.2011, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2011 (record date) για την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Από την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης 2010.

Το μέρισμα θα καταβληθεί από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 μέχρι Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK ως ακολούθως:
- Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες) για όσους εκ των μετόχων έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση.

- Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους ή τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. (με σχετική επιστολή προς την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος). Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην ALPHA BANK και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Μέ την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος (δηλαδή από τις 16 Ιουλίου 2012) οι δικαιούχοι μερίσματος χρήσεως 2010 που δεν εισέπραξαν το μέρισμά τους θα μπορούν να το εισπράξουν μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, οδός Θηβαίδος 15 και Κορνηλίου Ν. Κηφισιά, τηλ 210 8196 840, κατά τις εργάσιμες ημέρες πλην Παρασκευής και ώρες 10:00 έως 13:00.

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.