ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Geniki Bank: Σύμβαση για πώληση 5 ομολόγων σε Societe Generale

19:31 - 21 Μαϊ 2012 | Επιχειρήσεις
Τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με την οποία η Γενική θα πωλήσει στη SG και η SG θα αγοράσει από την Γενική μέχρι 5 ομολογιακά δάνεια έναντι συνολικού ανταλλάγματος έως € 202.849.920,13, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Τράπεζα.

Αναλυτικά, η Γενική Τράπεζα της Ελλάδα ανακοίνωσε ότι, στις 21 Μαΐου 2012, το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε μια συναλλαγή με τη Société Générale ("SG"), δυνάμει της οποίας, η Γενική δύναται να πωλεί από καιρό σε καιρό στην SG και η SG δύναται να αγοράζει από την Γενική από καιρό σε καιρό, χαρτοφυλάκιο ομολογιακών και λοιπών δανείων της Γενικής προς ελληνικές επιχειρήσεις, έναντι ανταλλάγματος ίσο προς τη λογιστική αξία των δανείων που πράγματι αγοράζονται από τη SG σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και έως € 500 εκατ.

Η συναλλαγή εμπίπτει στα σχέδια της Γενικής Τράπεζας για τη βελτίωση της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της, η αγορά δανείων στο πλαίσιο της Συναλλαγής θα γίνει κατά την επιλογή της SG, έχοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η ολοκλήρωση εκάστης πραγματοποιούμενης πώλησης δανείων θα συντελείται μετά την πλήρωση συνήθων διαδικαστικών και έτερων προϋποθέσεων.

Ως μέρος της Συναλλαγής, στις 22 Μαΐου 2012, η Γενική και η SG θα συνάψουν σύμβαση, δυνάμει της οποίας η Γενική  θα πωλήσει στη SG και η SG θα αγοράσει από την Γενική  μέχρι πέντε ομολογιακά δάνεια έναντι συνολικού ανταλλάγματος έως € 202.849.920,13, που αναμένεται να διακανονιστεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2012.

Η SG είναι η μητρική εταιρεία της Γενικής και κατέχει ποσοστό περίπου 99,05% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ενώ η Συναλλαγή καταρτίζεται με συνήθεις εμπορικούς όρους.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.