ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Jumbo: Στις 5/9 η απόφαση για τις αδιάθετες μετοχές

20:01 - 01 Σεπ 2006 | Επιχειρήσεις
Η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Jumbo, ποσού μέχρι 42.432.150,00 ευρώ με την έκδοση 4.243.215 κοινών ονομαστικών ομολογιών και τιμής διάθεσης ευρώ 10,00 ανά ομολογία, καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαίωμα προτίμησης κατά ποσοστό 83,74% με την καταβολή ευρώ 35.533.330, που αντιστοιχεί σε 3.553.333 ομολογίες.

Oι υπόλοιπες 689.882 ομολογίες, που έμειναν αδιάθετες, θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα μετόχων της εταιρείας, που άσκησαν πλήρως το δικαίωμά τους προτίμησης, με βάση την από 31.08.2006 απόφασή του όρισε ότι οι αδιάθετες 689.882 ομολογίες (Αο), θα κατανεμηθούν με οριστική απόφαση αυτού, που θα ληφθεί την 05.09.2006, σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις, ήτοι: α) Κάθε παλαιός μέτοχος, εφόσον έχει ήδη ασκήσει πλήρως το δικαίωμά του προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, δικαιούται να λάβει επιπλέον ομολογίες από τις αδιάθετες, κατ' αναλογία της συμμετοχής του, κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 07.08.2006, στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. β) Προς το σκοπό αυτό υποχρεούται μέχρι και τη λήξη του ωραρίου των Τραπεζών της 05.09.2006, να υποβάλλει μέσω του Τμήματος Μετόχων της εταιρείας αίτηση, απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη λήψη αδιάθετων ομολογιών κατ' αναλογία της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και παράλληλα να καταβάλλει με κατάθεση μετρητών στον ειδικό για το Δάνειο τραπεζικό λογαριασμό όψης της εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα "EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.", το συνολικό αντίτιμο απόκτησης των επιπλέον ομολογιών, που δικαιούται να λάβει. Ο αριθμός των ακέραιων αδιάθετων ομολογιών (Νο), που δικαιούται να λάβει κάθε μέτοχος, θα προσδιορίζεται από το γινόμενο του συνολικού αριθμού των ανωτέρω αδιάθετων ομολογιών (Αο=689.882) επί το κλάσμα με αριθμητή τις μετοχές, που κατείχε ο μέτοχος την 07.08.2006 (Μ) και παρονομαστή το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας (60.617.358), παραλειπόμενου του τυχόν προκύπτοντος κλασματικού υπολοίπου.

Με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ληφθεί την 05.09.2006, θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις δικαιούχων -κατά τα ανωτέρω- μετόχων για λήψη αδιάθετων ομολογιών, που θα έχουν συνοδευτεί και με την κατάθεση του αναλογούντος αντιτίμου στην Τράπεζα, και όλες οι εναπομένουσες αδιάθετες ομολογίες θα διατεθούν ελεύθερα, οπότε και θα δημοσιευτεί νεώτερη Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.