ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το 82,81% της MIG Real Estate ελέγχει η Εθνική Πανγαία

08:16 - 14 Αυγ 2014 | Επιχειρήσεις
Ποσοστό της τάξεως του 82,81% της MIG Real Estate ελέγχει πλέον η Εθνική Πανγαία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της MIG Real Estate, την Τετάρτη, προς το Χρηματιστήριο Αθηνών:

 

"Η Εταιρία MIGReal Estate ΑΕΕΑΠ (η Εταιρία) ενημερώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με τις από 12/8/2014 και 13/8/2014 TR-1 γνωστοποιήσεις, που έλαβετις ως άνω ημερομηνίες, από (1) την εταιρεία Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών, (2) (α) την εταιρεία MEDSCOPE HOLDINGS LTD και (β) τον κο Βενετσιάνο Κάκκαβα, (3) τον κ.Νικόλαο Ιωάννη Γουλανδρή, (4) την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ και την (5) εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι ακόλουθες μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της Εταιρίαςέλαβαν χώρα την 12/8/2014:

Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) πώλησε 4.920.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της συμμετοχής της MIG επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατήλθε από 34,958% σε 0%.
Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, μετά την ανωτέρω συναλλαγή η Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

Η εταιρία MEDSCOPE HOLDINGS LTD μεταβίβασε 4.132.800 κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφουτης Εταιρίας. Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατήλθε από 29,36% σε 0%.
Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, μετά από την ανωτέρω μεταβίβασηη MEDSCOPE HOLDINGS LTD δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία «MEDSCOPE HOLDINGS LTD» είναι νομικό πρόσωπο συμφερόντων του κου Βενετσιάνου Κάκκαβα. Ως εκ τούτου, πριν την κρίσιμη συναλλαγή, ο κος Κάκκαβας κατείχε έμμεσα, το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η «MEDSCOPE HOLDINGS LTD» στην Εταιρία. Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής ο κος Κάκκαβας δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

Ο κος Νικόλαος Ιωάννης Γουλανδρής μεταβίβασε 2.539.711 κοινές, ονομαστικές μετοχέςμετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατήλθε από 18,05% σε 0%.
Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, μετά από την ανωτέρω μεταβίβαση ο κος Γουλανδρής δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

Η εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ απέκτησε συνολικά 11.654.011 κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Μετά την ως άνω απόκτηση το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της ανήλθετου ορίου των 2/3 (από 0%) και αντιστοιχεί στο 82,81% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως εταιρεία ελέγχουσα την ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ απέκτησε εμμέσως 11.654.011 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχεί στο 82,81% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρίας."

Τελευταία τροποποίηση στις 10:10 - 14 Αυγ 2014
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.