ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Από 19/12 η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Quest

19:32 - 12 Δεκ 2018 | Επιχειρήσεις
Aπό τις 19 Δεκεμβρίου θα αρχίσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,38 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Quest, η οποία αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018.

Πιο αναλυτικά, η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε:

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.527.180,16 με επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους €0,38 ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των  €3.574.089,60 και διαιρείται σε 11.913.632 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Την 10 Δεκεμβρίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η αριθμ. 132510/10‐12‐2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κωδικό αρ. καταχώρησης 1590824, με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση της, της 12 Δεκεμβρίου 2018  ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από εξήντα οκτώ  λεπτά του ευρώ (€ 0,68) σε τριάντα λεπτά του ευρώ  (€ 0,30) και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή  μετρητών στους Μετόχους ποσού τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€ 0,38) ανά μετοχή.  

Κατόπιν των ανωτέρω από την 14 Δεκεμβρίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία €0,30 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,38 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η  τιμή  εκκίνησης  διαπραγμάτευσης  των  μετοχών  της  Εταιρίας  στο  Χ.Α. θα  διαμορφωθεί σύμφωνα τον κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου € 0,38 ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα  αρχεία του Σ.Α.Τ. την 17 Δεκεμβρίου 2018.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 19 Δεκεμβρίου 2018.   Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Τράπεζα

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.