ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μη εκτελεστικός λόγω εταιρικής διακυβέρνησης ο πρόεδρος της ΕΛΤΡΑΚ

08:57 - 16 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Μη εκτελεστικός κατέστη ο πρόεδρος στο Δ.Σ. της ΕΛΤΡΑΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «μη εκτελεστικός για λόγους εφαρμογής καλυτέρων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης κατέστη με την από 14 Αυγούστου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Alexei Schreier».

Σημειώνεται ότι στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΤΡΑΚ για τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 36ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

2. Υποβολή και Έγκριση των Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018)

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 36η εταιρική χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Ανακοίνωση και έγκριση των αντικαταστάσεων μελών του ΔΣ και  της Επιτροπής Ελέγχου που αποφασίστηκαν με τις από 18η και 19η Ιουλίου 2019 αποφάσεις του.

7. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

9. Διάθεση Κερδών

10. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Σεπτεμβρίου 2019 (τουλάχιστον 5 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Τελευταία τροποποίηση στις 08:57 - 16 Αυγ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.