ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενισχύεται κατά 1,8 εκατ. η καθαρή θέση της Euroxx

07:25 - 04 Σεπ 2019 | Επιχειρήσεις
H Euroxx – εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Μάιο του 2008 (EX GA) - έχοντας δημιουργήσει μία πλήρως διαφοροποιημένη προϊοντική βάση, αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες εστιάζονται στην ενδυνάμωση του ενεργητικού της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και στην περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε διαδικασία απορρόφησης της εταιρίας «Αττικές Επενδύσεις». 

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης η καθαρή θέση της Euroxx θα ενισχυθεί σημαντικά κατά το ποσό των 1,802 εκ ευρώ. Συνεπακόλουθα θα ενισχυθεί σημαντικά και η λειτουργική κερδοφορία λόγω της απάλειψης του κόστους ενοικίων γραφείων η οποία σε ετήσια βάση θα ανέρχεται σε ποσό περίπου 220.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της Euroxx, η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τις αναπόσβεστες πάγιες επενδύσεις συμπεριλαμβανομένου των συμμετοχών είναι 79,5% ενώ στην προηγούμενη περίοδο ήταν 91,3%.  Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρίας ήταν κατά μέσον όρoν 11,39% που σημαίνει πολύ καλή χρήση των κεφαλαίων, δια τα δεδομένα του κλάδου.

Η Euroxx δημιουργήθηκε το 1993 με τη μορφή της επενδυτικής - συμβουλευτικής εταιρείας και το διακριτικό τίτλο Euroxx Finance S.A. Μετά τη λήψη της σχετικής άδειας το 1995 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την επωνυμία Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., παρέχοντας πλέον ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το 1999 η εταιρεία έγινε μέλος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, το 2001 έγινε μέλος του EUREX Frankfurt, και το 2006 μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, διεθνοποιώντας με αυτό τον τρόπο τη σύνθεση των προϊόντων της σε μια χρηματοοικονομική αγορά όπου δεν υφίστανται πλέον συνοριακοί φραγμοί. Η εταιρεία παρέχει πλέον στους πελάτες της τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ανά τον κόσμο, ανάμεσα σε μια τεράστια γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Το 2006 η εταιρεία αναδιαμόρφωσε την έως τότε επικρατούσα επιχειρησιακή της στρατηγική, προχωρώντας στη δημιουργία μιας ομάδας Θεσμικών Πωλήσεων Εξωτερικού που τη βοήθησε να καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος χρηματιστηριακός φορέας στην Ελλάδα ενώ το 2007 προχώρησε στην ανάπτυξη τμήματος Χρηματοοικονομικής - Επενδυτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αξιολογώντας κατάλληλα τις διαχρονικά στιβαρές σχέσεις με τους πελάτες της που εκτίμησαν θετικά και συνεχίζουν να αξιολογούν ανάλογα τις ικανότητες, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της εταιρείας στην παροχή επενδυτικών συμβουλών.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις 07:39 - 04 Σεπ 2019
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.