ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων και επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών

12:29 - 02 Μαϊ 2020 | Επιχειρήσεις
Μέτρα στήριξης για τους διαχειριστές αερολιμένων και τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών προβλέπονται στην νέα ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε σήμερα για φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Η νέα ΠΝΠ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τα εξής: 

Στήριξη διαχειριστών αερολιμένων

Όπως ορίζεται στην ΠΝΠ οι χρηματικές οφειλές των παραχωρησιούχων, βάσει συμβάσεων παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων, προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, εξοφλούνται έως έξι μήνες μετά την επέλευση του ληξιπροθέσμου και απαιτητού.

Η επιμήκυνση των οφειλών επιβαρύνεται με ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της οφειλής, προσαυξημένο κατά μισή (0,5) μονάδα, χωρίς άλλες συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένων και εκείνων που θα επέρχονταν από το χρονικό σημείο του ληξιπροθέσμου και απαιτητού της ως άνω οφειλής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παρούσα διάταξη, ως εξαιρετική, δεν αποτελεί τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης.

Επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών

  1. Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ’ αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3.

Η ανωτέρω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

  1. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα της παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Τελευταία τροποποίηση στις 11:13 - 02 Μαϊ 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.