ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:11 - 18 Ιουν 2021 | Επιχειρήσεις

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 18 Ιουνίου 2021 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,3713 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 19.114,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

Τελευταία τροποποίηση στις 17:11 - 18 Ιουν 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.