ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το ΤΧΣ μπήκε μέσα 5,6 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2014 - Αποτιμάται στα 17 δις

17:17 - 26 Σεπ 2014 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στις 31/12/2013 η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτιμήθηκε στα € 22.6 δισ. έναντι € 19.7δις στις 30/06/2014, λόγω της επίπτωσης των τιμών στις οποίες διεξήχθη ο δεύτερος γύρος των ανακεφαλαιοποιήσεων. Σήμερα η αποτίμηση ανέρχεται στα € 17δισ.

Περί τα 5,6 δις. ευρώ μέσα έχει μπει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το τέλος του 2013 μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με την κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΤΧΣ «το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν μια ιδιαίτερα δραστήρια και εποικοδομητική περίοδος για το Ταμείο. Πιο συγκεκριμένα, ο δεύτερος γύρος της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκε με επιτυχία με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης. Επιπλέον, το Ταμείο σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες και τις Αρμόδιες Αρχές, οριστικοποίησε και ενέκρινε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους.

 

Οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμώνται σε τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές, επομένως η διακύμανση στην αγορά επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου. Στις 31/12/2013 η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτιμήθηκε στα € 22.6δις έναντι € 19.7δις στις 30/06/2014, λόγω της επίπτωσης των τιμών στις οποίες διεξήχθη ο δεύτερος γύρος των ανακεφαλαιοποιήσεων. Σήμερα η αποτίμηση ανέρχεται στα € 17δις αντανακλώντας τις πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς. Το Ταμείο θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των τραπεζών να βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους και να διαφυλάξουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.»

 

Τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης είναι τα ακόλουθα:

 

Έσοδα από τόκους: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 38,9εκ. έναντι €129,9εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται
στη μείωση των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που διακρατούσε το Ταμείο λόγω της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλους του Ιουνίου του 2013.

 

Δαπάνες προσωπικού: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των € 1,4εκ. έναντι ποσού € 1,2εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του Ταμείου κατά την 30/06/2014 ανερχόταν σε 30, ενώ στις 31/12/2013 σε 26.

 

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 16,0εκ. έναντι € 5,4εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο α) στην αύξηση κατά € 0,3εκ. στα έξοδα θεματοφυλακής για τις μετοχές των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών που απέκτησε το Ταμείο στα τέλη του Ιουνίου του 2013 και β) στις αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχαν επενδυτικές τράπεζες για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε € 14,2εκ., ως συνέπεια της συμμόρφωσης του Ταμείου στην απαίτηση του νέου νομικού πλαισίου για τη λήψη δύο εκθέσεων αποτίμησης ανά ΑΜΚ ανά τράπεζα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμοιβές €14,2 εκ. αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 8,3δισ αντληθέντων κεφαλαίων από τις ΑΜΚ των συστημικών τραπεζών (δηλαδή στο 0,17% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων).

 

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα: Κατά την 30/06/2014 ο εν λόγω λογαριασμός ανερχόταν στο ποσό των € 630,8εκ. έναντι ποσού € 488,8εκ. την 31/12/2013.

 

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Κατά την 30/06/2014 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ ανήλθε σε
€ 10.938,6εκ. χωρίς μεταβολή από το τέλος του 2013.

 

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Κατά την 30/06/2014 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου αποτιμήθηκε στα € 19,7δις. έναντι € 22.6δις. την 31/12/2013.

Κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου του 2014 το χαρτοφυλάκιο αποτιμήθηκε σε €17δις.

 

Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Το εκτιμώμενο ανακτήσιμο πόσο για το χρηματοδοτικό κενό που καλύφθηκε από το Ταμείο αντί του ΤΕΚΕ ανήλθε την 30/06/2014 στο ποσό των € 2.792εκ. έναντι του ποσού των € 2.853,1εκ την 31/12/2013. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, το Ταμείο αναγνώρισε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ζημία από απομείωση από τις εν λόγω απαιτήσεις ποσού € 34,3εκ. και εισέπραξε το ποσό των € 40εκ. Τον Ιούλιο του 2014 η ΤτΕ οριστικοποίησε το χρηματοδοτικό κενό της Συνεταιριστικής Τράπεζας της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ήταν αυξημένο σε σχέση με το προσωρινό χρηματοδοτικό κενό κατά € 13,2εκ. Σημειώνεται ότι το προϊόν εκκαθάρισης ενδέχεται να είναι διαφορετικό, καθώς η διαδικασία εκκαθάρισης είναι δυναμική, η διάρκειά της είναι άγνωστη και το προϊόν εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους εκκαθαριστές, όπως η μακροοικονομική θέση.

            

Alpha Bank

Τον Φεβρουάριο του 2014, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Alpha για να προχωρήσει στην πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει σχετικά με την ΑΜΚ, ύψους μέχρι €1,2 δις, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διαδικασία της ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο και το ποσό καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από θεσμικούς επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τιμή διάθεσης € 0,65 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα της ΑΜΚ η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Alpha Bank μειώθηκε από 81,7% σε 69,9%.

Μετά την ΑΜΚ, η Alpha Bank προχώρησε στις 17/4/2014 στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €940εκ.

Τον Ιούνιο του 2014, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Alpha Bank, το οποίο υποβλήθηκε στη συνέχεια στην DG Competition και εγκρίθηκε την 09/07/2014. Η Alpha Bank απέκτησε τη Λιανική Τραπεζική της Citibank στην Ελλάδα καθώς και τη Diners Club Ελλάδος Α.Ε.. Επίσης εξέδωσε τριετές ομόλογο άνευ εξασφαλίσεων ύψους
€ 500εκ. με κουπόνι 3,375% και απόδοση κατά την έκδοση του 3,5%.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη άσκηση των δικαιωμάτων της Alpha Bank. Εξασκήθηκαν 60.899.318 δικαιώματα και ανταλλάχτηκαν 451.179.721 μετοχές, με το Ταμείο να λαμβάνει ποσό ύψους €206.459.840. Μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Alpha Bank μειώθηκε από 69,9% σε 66,4%.

 

EurobankΕργασίας 

Το Μάρτιο του 2014, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Eurobank να προχωρήσει στην πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει σχετικά με την ΑΜΚ, ύψους € 2.864εκ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διαδικασία της ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 29/04/2014 και το ποσό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και δημόσιας εγγραφής. Ως αποτέλεσμα  της ΑΜΚ η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Eurobank μειώθηκε από 95,2% σε 35,4%.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Eurobank, το ΤΧΣ έχει περιορισμένα δικαιώματα ψήφου και σύναψε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με την Eurobank, ίδιο με αυτό των άλλων συστημικών τραπεζών.

Τον Απρίλιο του 2014 το ΤΧΣ ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank, το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε από τη DG Competition στις  29/04/2014.

Τον Ιούνιο του 2014 η Eurobank προχώρησε στην έκδοση τετραετούς ομολόγου άνευ εξασφαλίσεων ύψους € 500εκ. με κουπόνι 4,25% και  απόδοση κατά την έκδοση του 4,375%. Η Eurobank διέθεσε επίσης σε θεσμικούς  επενδυτές κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 13,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties. Μετά από αυτή τη συναλλαγή η Eurobank κατέχει οριακά πάνω από το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties και διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης και την ενοποιεί πλήρως λογιστικά.

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Την 16/04/2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην ΕΤΕ να προχωρήσει στην ΑΜΚ ύψους έως € 2,5δις με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διαδικασία της ΑΜΚ ολοκληρώθηκε στις 12 Μαΐου του 2014 και το ποσό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με τιμή διάθεσης € 2,20 ανά μετοχή, όπως καθορίστηκε από τη διεθνή διαδικασία βιβλίου προσφορών. Μετά την ΑΜΚ η συμμετοχή του ΤΧΣ στην ΕΤΕ μειώθηκε από 84,4% σε 57,2%.

Τον Απρίλιο του 2014 η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση πενταετούς ομολόγου άνευ εξασφαλίσεων ύψους € 750εκ. με κουπόνι 4.375% και απόδοση 4,5% κατά την έκδοση.

Τον Ιούνιο του 2014, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, το οποίο υποβλήθηκε στη συνέχεια στην DG Competition και εγκρίθηκε την 23/07/2014.

 

Τράπεζα Πειραιώς

Την 07/01/2014 τα αποτελέσματα της πρώτη άσκησης των δικαιωμάτων της Τράπεζας Πειραιώς κοινοποιήθηκαν στο Ταμείο. Εξασκήθηκαν 603.280 δικαιώματα και αντηλλάγησαν 2.700.125 μετοχές, με το Ταμείο να εισπράττει € 4.682.017. Μετά την άσκηση το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα μειώθηκε από 81,0% σε 80,9%.

Το Φεβρουάριο του 2014, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα Πειραιώς για να προχωρήσει στην πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει σχετικά με την ΑΜΚ μέχρι € 1,75δις. με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η διαδικασία της ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο και το ποσό καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και δημόσιας εγγραφής στην τιμή των € 1.70 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα της ΑΜΚ η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Πειραιώς μειώθηκε από 80,9% σε 67,3%.

Μετά την ΑΜΚ η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην αποπληρωμή των € 750εκ. προνομιούχων μετοχών που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, τον Μάρτιο του 2014 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση τριετούς ομολόγου άνευ εξασφαλίσεων ύψους
€ 500εκ. με κουπόνι 5% και απόδοση κατά την έκδοση 5,125%.

Τον Μάιο του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών συγχώνευσης με τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την απορρόφηση αυτής από την Τράπεζα και τον Ιούνιο του 2014, το ΤΧΣ ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο υποβλήθηκε στη συνέχεια στην DG Competition και εγκρίθηκε την 23/07/2014.

Τον Ιούλιο του 2014 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη άσκηση των δικαιωμάτων της Πειραιώς. Εξασκήθηκαν 4.951.260 δικαιώματα και αντηλλάγησαν 22.160.707 μετοχές, με το Ταμείο να λαμβάνει € 39.180.130. Μετά την εξάσκηση η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς μειώθηκε από 67.3% σε 66.9%.

Τον Αύγουστο του 2014 η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε € 90εκ. σε μετρητά, το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές για τη μεταβολή της καθαρής θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014. 

Τελευταία τροποποίηση στις 17:35 - 26 Σεπ 2014
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.