ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Φραγκιαδάκης: Τα αποτελέσματα της ΕΤΕ καταδεικνύουν την ισχυροποίηση του ισολογισμού

19:39 - 22 Νοε 2017 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
"Τα αποτελέσματα της ΕΤΕ καταδεικνύουν την περαιτέρω ισχυροποίηση του ισολογισμού και υπογραμμίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας εν όψει της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας", τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Ο κ. Φραγκιαδάκης σημειώνει ακόμα:

"Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο την πρώτη Ελληνική συναλλαγή καλυμμένων ομολόγων στις διεθνείς χρηματαγορές, εκδίδοντας τριετές καλυμμένο ομόλογο, ύψους €750 εκατ., με απόδοση 2,90%. Το ομόλογο προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Η συναλλαγή εντάσσεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας με στόχο την επανεδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η έκδοση των καλυμμένων ομολόγων επιτάχυνε την προοπτική αποδέσμευσής μας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA που ανέρχεται σε μόλις €1,0 δισ. Η ολοκλήρωση όλων των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων θα συντελέσει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή μας επάρκεια σημαντικά.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων συνεχίστηκε απρόσκοπτα για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο, ανερχόμενη σε €3,5 δισ. συνολικά από το τέλος του 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά το Γ’ τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, στο 57%, ενισχυμένος κατά 40 μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να ενισχύσει τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σχεδόν κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των καθαρών εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,8%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θετική επίπτωση από τις ήδη συμφωνηθείσες κεφαλαιακές ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2018, παρέχοντας περαιτέρω θωράκιση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας εν όψει των προγραμματισμένων εποπτικών ασκήσεων".

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.