ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά Ιδίων Μετοχών

18:00 - 17 Απρ 2007 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Alpha Bank αναφέρεται στην από 18.7.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, βάσει της οποίας ορίσθηκε επιμέρους χρονικό διάστημα αγοράς ιδίων μετοχών (18.7.2006 ? 17.4.2007), σε εφαρμογή της από 18.4.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 18.7.2006 μέχρι και 17.4.2007, προέβη στην απόκτηση 5.913.990 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως Ευρώ 21,82 ανά μετοχή.
Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα, την 17.4.2007, ανέρχεται σε 2.127.738, ήτοι 0,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.