ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΑΘ: Γ.Σ. στις 31/5 για διανομή μερίσματος

15:00 - 11 Μαϊ 2018 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καλεί τους μετόχους η ΕΥΑΘ στις 31 Μαΐου, κατά την οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 17η Εταιρική χρήση (1-1-2017 έως 31-12-2017).

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2017 έως 31-12-2017) . 

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων.

Θέμα 5ο: Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017,όπως ισχύει

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2017, καθώς και καθορισμός
αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και
γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα 8ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό
έλεγχο της χρήσης 2018 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 9ο: - Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση

αυτού, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει. Τα
προτεινόμενα άρθρα του καταστατικού προς τροποποίηση είναι 1, 8, 13, 18 26, 29, 30, 31, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 54 και 56.

Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις. 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.