ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων που πρόεκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση της FITCO Α.Ε. από τη ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

14:54 - 18 Απρ 2007 | ΜΕΤΑΛΛΑ

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την υπ? αριθμ. 209/12.04.2007 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η EUROBANK A.X.E.Π.E.Y διορίστηκε ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των 532 μετοχών της Εταιρίας μας, οι οποίες προέρχονται από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση της FITCO A.E. ( Ημερομηνία Έγκρισης Γ.Σ.: 15/06/2006).
Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί την 2α Μαϊου 2007, ημέρα Τετάρτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Κανονισμού του ΧΑ.
Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2%.
Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα προσέρχονται οι Μέτοχοι που δικαιούνται να εισπράξουν τα δικαιώματα τους. Το αποτέλεσμα της εκποίησης, η έναρξη πληρωμής και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε Μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.