ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση ΥΠΑΝ για καινοτόμα έργα στην ενέργεια

19:06 - 07 Ιουλ 2005 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόσκληση για τη συμμετοχή στη Δράση 3.1.1 «Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών» του Μέτρου 3.1 «Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, αποστέλλει το υπουργείο Ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισμός των έργων που πρόκειται να ενισχυθούν, με την παρούσα προκήρυξη της δράσης, ανέρχεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κατώτερο όριο προϋπολογισμού μιας πρότασης είναι 70 χιλιάδες ευρώ, ενώ το ανώτερο όριο επί του οποίου παρέχεται επιχορήγηση καθορίζεται σε 880 χιλιάδες ευρώ. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης κάθε χρηματοδοτούμενης πρότασης επιδεικτικού έργου καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών διαφέρει αναλόγως της γεωγραφικής θέσης υλοποίησης του έργου, και κυμαίνεται από 40% έως 53% για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τα αντίστοιχα ποσοστά μπορεί να αυξηθούν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες. Τα ενισχυόμενα έργα μπορούν να πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν σχετικές επενδυτικές προτάσεις στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005. Ως καινοτόμες τεχνολογίες θεωρούνται εκείνες που έχουν αποδείξει την τεχνική τους αρτιότητα, αλλά η διείσδυσή τους στην αγορά είναι περιορισμένη λόγω υψηλού οικονομικού κινδύνου. Στόχος των επιδεικτικών έργων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών είναι η απόδειξη των τεχνικών δυνατοτήτων και των οικονομικών επιδόσεων νέων ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες θεωρούνται ελπιδοφόρες από την άποψη της αειφόρου εξοικονόμησης ενέργειας, με την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών σε αρκούντως ευρεία κλίμακα. Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1 είναι οι εξής: 1. Συμπαραγωγή ή Πολυπαραγωγή (ισχύος μέχρι 500 KW) με χρήση ΑΠΕ ή/και Φ.Α. 2. Ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 80kW 3. Ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (εκτός φωτοβολταϊκών) 4. Καινοτόμα φωτοβολταϊκά συστήματα (π.χ. θερμοβολταϊκά, που αξιοποιούν τη θερμική ή υπέρυθρη ακτινοβολία) 5. Καινοτόμα υβριδικά συστήματα ηλιακού φωτισμού (π.χ. μεταφορά ηλιακής ακτινοβολίας μέσα σε κτίρια με κυματαγωγούς για την υποκατάσταση τεχνητού φωτισμού με ηλιακό) 6. Ηλιακή ψύξη 7. Συνδυασμένη ηλιακή θέρμανση και ψύξη 8. Συνδυασμένη θέρμανση-ψύξη με χρήση βιομάζας ή γεωθερμικής ενέργειας 9. Συστήματα κλιματισμού χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό πεδίο 10. Παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου με χρήση ΑΠΕ ή με ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας, και ενεργειακή αξιοποίησή του (π.χ. με χρήση κυψελών καυσίμου) 11. Τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ενέργειας θαλασσών (π.χ. με παραγωγή πεπιεσμένου αέρα και στην συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) 12. Συνδυασμός των παραπάνω καινοτόμων τεχνολογιών Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, ή επιχείρηση των Ο.Τ.Α., ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.