ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΔΜΗΕ: Άνοδος 7,2% στα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου

10:57 - 02 Δεκ 2019 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 30 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε άνοδος στην καθαρή κερδοφορία, ενώ το ίδιο διάστημα αποφασίστηκε καταβολή μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά, κατά το εννεάμηνο του 2019 ο όμιλος κατέγραψε:

▪ Έσοδα 192,3 εκατ. Ευρώ (+7,3%)

▪ Κέρδη προ φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 139,7 εκατ. ευρώ

▪ Καθαρά κέρδη 64,3 εκατ. ευρώ (+7,2%)

▪ Καθαρός Δανεισμός 88,8 εκ ευρώ

▪ Δρομολόγηση σημαντικών επενδύσεων:

  • Ανάδειξη αναδόχων για τα καλωδιακά τμήματα της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.
  • Έναρξη εργασιών κατασκευής στη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου.
  • Υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό για τη Διασύνδεση των Σποράδων.
  • Επέκταση του Συστήματος 400kV στην Πελοπόννησο με πόντιση υποβρύχιου καλωδίου στο τμήμα Ρίο-Αντίρριο.

Επισκόπηση

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 32,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2018.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 226 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με έξοδα προβολής και επικοινωνίας και με αμοιβές προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 277 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν σημαντικά τα Λειτουργικά Έξοδα της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 32,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,14 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονταν στα 9,4 εκατ. Ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχουν τοποθετηθεί σε ειδικό λογαριασμό ανταγωνιστικής κυμαινόμενης απόδοσης της Τράπεζα της Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Για το 2019, η Διοίκηση πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού ως προμέρισμα. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,06 ευρώ και διανεμήθηκε στους μετόχους τον Αύγουστο. Επίσης μετά από απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 04.07.2019 αποφασίστηκε η διανομή του εναπομείναντος μερίσματος 0,0284 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2018, διανεμηθέν στις 09.08.2019 μαζί με το προμέρισμα του 2019. Συνεπώς οι μέτοχοι έλαβαν συνολικό ποσό μερίσματος και προμερίσματος 0,088 ευρώ ανά μετοχή

Οι προοπτικές

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του πρώτου εννεαμήνου θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους σε επίπεδο εσόδων. Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2019, σε συνδυασμό με την ομαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής από τη θυγατρική «Αριάδνη Interconnection», επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα κρίσιμα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης τα οποία περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ):

- Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (προϋπολογισμού 995 εκατ. ευρώ). Ωρίμανση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στα δύο τμήματα του έργου (καλωδιακές διασυνδέσεις και σταθμοί μετατροπής) με προοπτική υπογραφής των σχετικών συμβάσεων το πρώτο τρίμηνο του 2020.

- Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ). Συμβασιοποίηση των έργων κατασκευής του Συστήματος Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος (STATCOM) και της Γραμμής Μεταφοράς (ΓΜ) 150kV Μολάοι-Τερματικό Αντιστάθμισης ΝΑ Πελοποννήσου. Έναρξη των εργασιών κατασκευής σε Πελοπόννησο και Κρήτη με ορίζοντα ολοκλήρωσης της Διασύνδεσης εντός του 2020.

- Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο. Ολοκληρώθηκε η υποθαλάσσια διασύνδεση στο τμήμα Ρίου-Αντιρρίου, στο πλαίσιο του «Δυτικού Διαδρόμου» (προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ) που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης –μέσω Πάτρας- με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου.

- Αναβάθμιση του Βόρειου Διαδρόμου Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ολοκληρώθηκε η πόντιση υποβρύχιων καλωδίων 150 kV στα τμήματα Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου και η ηλέκτριση των Γραμμών προγραμματίζεται εντός Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Η Β΄ Φάση των Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή νέου Υποσταθμού GIS στη Νάξο και την υποθαλάσσια διασύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο στις αρχές του 2020.

- Διασύνδεση Σποράδων (προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ): Υποβολή και τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την καλωδιακή διασύνδεση 150 kV στο τμήμα Μαντούδι Ευβοίας-Σκιάθος και την κατασκευή νέου υποσταθμού 150/20kV στη Σκιάθο.

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος, είναι η ωρίμανση των διαγωνισμών για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής με προοπτική υπογραφής των σχετικών συμβάσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πρόκειται για ένα κρίσιμο εθνικό έργο υψηλής προτεραιότητας, το οποίο σε συνδυασμό τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους, θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα έως το 2023. 4

Επιπλέον, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενέταξε στο προκαταρκτικό Δεκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) για την περίοδο 2020-2029 τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Το προσοχές διάστημα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα υποβάλλει προς έγκριση το προκαταρκτικό Δεκαετές πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) για την περίοδο 2021-2030, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο για την άρση της ηλεκτρικής απομόνωσης των νησιών Βορειανατολικού Αιγαίου και τη διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του έργου.

Την αναλυτική έκθεση της ΑΔΜΗΕ δείτε στο συνοδευτικό υλικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:50 - 02 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.