ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τον Επενδυτικό Νόμο

20:01 - 12 Σεπ 2006 | Οικονομία
Τις προτάσεις της για την αναμόρφωση του Επενδυτικού Νόμου (Ν.3299/2004), η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της αλλαγής της Κοινοτικής νομοθεσίας για τις περιφερειακές ενισχύσεις που θα ισχύσουν για την περίοδο 2007 - 2013, απέστειλε η ΓΣΕΒΕΕ στο υπουργείο Οικονομίας.

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής;

- Οι επενδυτικές δραστηριότητες των Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων, ως κατεξοχήν παραγωγών θέσεων απασχόλησης, πρέπει να ενισχύονται. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητείται η μείωση του ορίου για το επενδυτικό σχέδιο από 100.000 ευρώ που προέβλεπε ο Νόμος για τις Μικρές Επιχειρήσεις, σε 50.000 ευρώ.

- Εφόσον επιδιώκεται η τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας, δεν νοείται η διατήρηση του αποκλεισμού από την πολιτική ενισχύσεων, που προέβλεπε ο Νόμος 3299, δυναμικών κλάδων του τομέα υπηρεσιών (επισκευής αυτοκινήτων, επισιτισμού, τουριστικών επιχειρήσεων).

- Οι όροι χορήγησης των ενισχύσεων χρήζουν επανεξέτασης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετεγκατάστασης εκτός των ελληνικών συνόρων (διατήρηση θέσεων εργασίας), των επιχειρήσεων που επενδύουν στο εξωτερικό.

- Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις πρέπει να κρίνονται και γεωγραφικά, δίνοντας έμφαση σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, με υψηλούς δείκτες ανεργίας και παράλληλα χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας, εξειδίκευσης και κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.

- Η ενίσχυση επενδύσεων με γνώμονα την οικονομία της γνώσης αποτελεί μεν μονόδρομο για ανάπτυξη, όμως δεν πρέπει να αφορά μόνο δαπάνες για κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, αλλά και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

- Χρειάζεται η διαφοροποίηση των κινήτρων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και η ειδικότερη διαφοροποίηση σε Μικρές, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Αυτοαπασχολούμενους, ενώ απαραίτητη θεωρείται η υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων στον Επενδυτικό Νόμο και η περαιτέρω μείωση του επενδυτικού σχεδίου στα 30.000 ευρώ, λόγω της περιορισμένης πιστωτικής τους ικανότητας.

- Ως προς το γραφειοκρατικό κόστος, οι προτάσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας είναι συγκεκριμένες: απόλυτη τήρηση της δίμηνης προθεσμίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, εισαγωγή ειδικής ρήτρας αποζημίωσης του αιτούντος σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών και συγκρότηση ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

- Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί πάντα απαραίτητη τη διατήρηση του μέτρου του Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων (ή άλλου ισοδύναμου μέτρου).

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.