ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ν. Αφρικής για τεχνολογία

16:47 - 30 Οκτ 2006 | Οικονομία
Διακρατική συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας υπέγραψε σήμερα ουπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας με τον υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής Mosibudi Mangena.

Η εν λόγω συμφωνία θα έχει πενταετή ισχύ, με αυτόματη ανανέωση για πενταετείς περιόδους, και ορίζει, μεταξύ άλλων, συνεργασία των δύο πλευρών σε θέματα ερευνητικών, αναπτυξιακώνκαι επιστημονικών έργων καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων και ημερίδων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ο υπουργός Δημήτρης Σιούφας δήλωσε ότι «Με αυτή τη συμφωνία θεμελιώνουμε μια νέα εποχή, όχι μόνο στις οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και σε καίριους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας».

Επίσης ο υπουργός αναφέρθηκε στις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών οι οποίες βασίζονται σε γερές βάσεις, αλλά και στα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχει επιδείξει που έχει επιδείξει η Δημοκρατιά της Νοτίου Αφρικής σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στην έρευνα και την τεχνολογία.

Ακόμη, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης «Στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος της Νοτίου Αφρικής η ελληνική ομογένεια έχει μια έντονη δραστηριότητα σε όλους τους οικονομικούς, πολιτιστικούς αλλά και πολιτικούς τομείς της χώρας και θεωρώ ότι το σημερινό γεγονός της υπογραφής αυτής της διακρατικής συμφωνίας βοηθά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συμφωνία έχει ως εξής:

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, εφεξής αποκαλούμενες ως «Τα Μέρη» και στον ενικό ως το «Μέρος»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και των δύο Κρατών και στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού τους επιπέδου,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνολογικών σχέσεων θα αποβεί αμοιβαία ωφέλιμη για τις δύο χώρες,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιγξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ιδιαίτερα στα πεδία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ επιπλέον ότι η συνεργασία αυτή θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη των υπαρχόντων φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Στόχοι

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, στη βάση της ισότητας και των αμοιβαίων ωφελημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία σε κάθε χώρα.

ΑΡΘΡΟ 2

Τρόποι συνεργασίας

Ειδικότερα, η Συνεργασία ανάμεσα στα Μέρη στα πεδία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις εξής μορφές:

a.Υλοποίηση κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιδεικτικών έργων, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους, καθώς και των ανταλλαγών επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων,

b.Οργάνωση διμερών επιστημονικών και τεχνολογικών σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος,

c.Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης, καθώς καιεπιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών,

d.’λλες, από κοινού συμφωνηθείσες, μορφές συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Εφαρμογή της Συμφωνίας

1.Για την εφαρμογή και την προαγωγή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή απαρτιζομένη από εκπροσώπους των δύο Μερών. Τα Μέρη θα κοινοποιήσουν αμοιβαία τα ονόματα των εκπροσώπων τους στη Μικτή Επιτροπή.

2.Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής είναι οι εξής:

α) Καθορισμός των τομέων συνεργασίας,

β) Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσαςΣυμφωνίας,

γ) Προώθηση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών επιστημονικών προγραμμάτων και έργων,

δ) Αξιολόγηση της προόδου των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία

3.Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται διαδοχικά στην Ελλάδα και στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, σε κοινά αποδεκτές ημερομηνίες. Η Μικτή Επιτροπή θα συμφωνεί και θα υπογράφει Πρωτόκολλα τα οποία θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του παρελθόντος και τον σχεδιασμό των μελλοντικών προτεραιοτ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.