ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποχρεωτικοί έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές και στις μικρές επιχειρήσεις

10:14 - 10 Σεπ 2016 | Οικονομία
Σημαντικές αλλαγές στο επάγγελμα του ελεγκτή και στις ελεγκτικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, επέρχονται με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το υπουργείο Οικονομικών ενόψει της ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της ανωτέρω Οδηγίας που αφορά στον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή και την οικονομική δραστηριότητα των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, έδωσε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

 

Το άρθρο 42 του νομοσχεδίου καθορίζει τα κριτήρια υπαγωγής σε υποχρεωτικό έλεγχο από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές επεκτείνοντας τις περιπτώσεις. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι θα γίνονται σε νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

 

Ακόμη, σε νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα.


Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές μόνο οι επιχειρήσεις (οντότητες) που χαρακτηρίζονται μεσαίες ή μεγάλες, που για δύο συνεχόμενες χρήσεις έχουν σύνολο ενεργητικού άνω των 4.000.000 ευρώ, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8.000.000 ευρώ και μέσο όρο απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 άτομα.

 

Πλέον με τις διατάξεις του προτεινομένου νομοσχέδιου το ενεργητικό μειώνεται στο 1,1 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών στα 3 εκατ. ευρώ. Πάντως, ο μέσος όρος προσωπικού παραμένει στο όριο των 50 ατόμων.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.