ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκτός στόχων 25 φορείς του Δημοσίου, "τρύπα" 211 εκατ. ευρώ

17:30 - 01 Νοε 2016 | Οικονομία
Συνολικά 25 από τους 48 φορείς Γενικής Κυβέρνησης βρέθηκαν εκτός στόχων με απόκλιση πέραν του 10% το πρώτο εξάμηνο του έτους, δημιουργώντας μια απόκλιση ύψους 211 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα συνολικά αποτελέσματα των σαράντα οκτώ (48) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με τον στόχο του εξαμήνου, κατά 211 εκατ. ευρώ περίπου.

 

  • Είκοσι ένα (21) φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από τον στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το εξάμηνο του 2016.Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) - Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ΜΟΔ ΑΕ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), ΕΚΑΒ, ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

 

  • Είκοσι πέντε (25) φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ειδικός Λογαριασμός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πειραιά, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, ΟΚΑΝΑ και Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

 

Ειδικότερα σημειώνονται τα εξής:

 

Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Πράσινου Ταμείου υπολείπονται έναντι του στόχου, λόγω των μειωμένων εισπράξεων των δόσεων τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων, καθώς δόθηκε παράταση στην προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στις σχετικές ρυθμίσεις.

 

Όσον αφορά τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων τα οποία είχαν αρνητική απόκλιση από τους αρχικούς στόχους καθώς και τα ΤΑΧΔΙΚ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Σιβιτανίδειος Σχολή, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και ΟΚΑΝΑ, παρουσιάζουν ετεροχρονισμό των εισροών και των εκροών τους.

 

Η ΕΔΕΤ παρουσίασε καθυστέρηση ένταξης έργων στο νέο ΕΣΠΑ.

 

Η απόκλιση μεταξύ στόχου και πραγματοποιήσεων εσόδων του ΑΚΑΓΕ οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των παρακρατηθεισών εισφορών από τους φορείς.

 

  • Για δύο (2) φορείς δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία. Οι φορείς αυτοί είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για τον ΟΑΣΘ δεν υπάρχει εγκεκριμένος από τον αρμόδιο Υπουργό προϋπολογισμός.

Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εντός Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005)

 

Επίσης παρουσιάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Ισοζύγιο), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA), του 1ου εξαμήνου του έτους 2016, των είκοσι πέντε (25) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α' του Ν. 3429/2005, με Π/Υ άνω των 10 εκατ. ευρώ, έναντι των στόχων που είχαν τεθεί για το αντίστοιχο διάστημα. Από τα προσωρινά στοιχεία των πραγματοποιήσεων του 1ου εξαμήνου, το συνολικό δημοσιονομικό τους αποτέλεσμα παρουσιάζεται βελτιωμένο κατά εβδομήντα πέντε (75) εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

 

Από τους είκοσι πέντε (25) φορείς:

 

  • Δεκαπέντε (15) φορείς εμφανίζουν βελτιωμένο αποτέλεσμα έναντι των στόχων, εκ των οποίων: πέντε (5) εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε. και ΟΑΣΑ Α.Ε.), ένας (1) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΚΧΑ Α.Ε.), τρεις (3) από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης", Ελληνικό Φεστιβάλ και Εθνική Λυρική Σκηνή), ένας (1) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), ένας (1) από το Υπουργείο Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.), δύο (2) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΛΓΑ και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), ένας (1) από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΕΡΤ Α.Ε.) και τέλος, ένας (1) από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ). Ειδικότερα, για την ΕΑΣ ΑΒΕΕ σημειώνεται ότι στη βελτίωση του ισοζυγίου της, έναντι του στόχου, συνετέλεσε η καταβολή έκτακτης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

  • Ένας (1) φορέας εμφανίζει αρνητική απόκλιση μικρότερη του 10% (ΟΣΕ Α.Ε.)

 

  • Εννέα (9) φορείς εμφανίζουν αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη του 10%, η οποία οφείλεται:

στη μη κανονική ροή χρηματοδότησης του ΠΔΕ -υστέρηση έναντι των προβλέψεων (Κτιριακές Υποδομές, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης), ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε υστέρηση και στην επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό,

 

στον ετεροχρονισμό εισροών και εκροών των εκτελούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ) και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (ΕΟΠΠΕΠ),

 

στην υστέρηση των εσόδων από πωλήσεις (ΕΑΒ),

 

στη μη συγκράτηση των ανελαστικών δαπανών, αναλογικά με την υστέρηση των εσόδων (ΙΓΜΕ),

 

στη μη πραγματοποίηση των εσόδων από επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε., λόγω χαμηλής ωριμότητας πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και αναστολής υλοποίησης έργων, η οποία αναμένεται να αρθεί κατά το β' εξάμηνο του 2016 (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).

 

Τέλος, δεν έχει αποσταλεί έκθεση αιτιολόγησης της αρνητικής απόκλισης για τον φορέα ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.