ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα €20 εκατ. για αναβάθμιση των κεντρικών αγορών Αθηνών-Θεσσαλονίκης

08:11 - 10 Απρ 2019 | Οικονομία
Πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών και των εγκαταστάσεων στους Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA ΑΕ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΚΑΘ ΑΕ) ανοίγει μέσω ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ το πρόγραμμα εξυπηρετεί τη στρατηγική για συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές για τη λειτουργία τους υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ’ ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA Α.Ε.) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σήμερα περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις αναπτύσσουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν οι δύο εταιρείες σε όλη την εθνική επικράτεια.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον ΟΚΑΑ και την ΚΑΘ. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 4 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023.

Επιλέξιμες δαπάνες

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις: ανέγερση νέων ή και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών από ΑμεΑ, την ενεργειακή αναβάθμισή τους, υποδομές σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες, κ.α.
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός και ειδικών εγκαταστάσεων στους χώρους λειτουργίας, συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός ΤΠΕ απαραίτητος για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των στεγασμένων επιχειρήσεων κ.α.
  3. Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση των υποδομών, διαχείριση πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης της πρόσβασης στους χώρους του ΟΚΑΑ, ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing κ.α.
  1. Πιστοποίηση συστημάτων: Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και ασφάλειας για τις δραστηριότητές τους.
Τελευταία τροποποίηση στις 08:28 - 10 Απρ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.