ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκποίηση μετοχών

16:54 - 18 Σεπ 2007 | ΥΓΕΙΑ
H εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ στο πλαίσιο της απόφασης 7.28/443/6.9.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, ότι την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2007, θα ξεκινήσει η εκποίηση 122.206 Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρίας, που δεν κατατέθηκαν προς απoϋλοποίηση και μετοχές της που προήλθαν από εταιρικές πράξεις και εκδόθηκαν σε άϋλη μορφή, υπέρ των δικαιούχων των Ενσώματων. Η εκποίηση θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση 1/380/4.5.2006 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο Αρθρο 99 του Κανονισμού του Χ.Α. Το μέλος του Χ.Α. το οποίο θα διενεργήσει την ως άνω εκποίηση είναι η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Κανονισμού του Χ.Α. Το αποτέλεσμα της εκποίησης θα ανακοινωθεί στους κ.κ. Μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005, άρθρο18). Τα όρια διακύμανσης κατά την περίοδο εκποίησης θα ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.