ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intercontinental International: Εκτόξευση καθαρών κερδών 585,5% το εξάμηνο

17:51 - 27 Σεπ 2018 | Ακίνητα
Θεαματική αύξηση της τάξεως του 585,5% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. σε επίπεδο εξαμήνου, με το ποσό να αγγίζει τα €4.908 χιλ. έναντι €716 χιλ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Αναλυτικότερα, όπως σημειώνει ο Όμιλος, σε σχέση με το αντίστοιχο Ά εξάμηνο του 2017, τα έσοδα από μισθώματα κατέγραψαν άνοδο 23,8% και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατά 585,5%.

Επιπλέον, την 30.06.2018 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 37 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 45.041 τμ, έναντι 26 ακινήτων 35.794 τμ την 30.06.2017 (αύξηση 25,8% στα τμ).

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου κατά το φετινό Ά εξάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, ήταν η ακόλουθη:

  1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €3.392 χιλ. έναντι €2.739 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 (αύξηση 23,8%), εξαιτίας των νέων επενδύσεων καθώς και αναπροσαρμογών ενοικίων.
  2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €3.063,2 χιλ. έναντι €516,8 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (αύξηση 492,8%).
  3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €5.503 χιλ. έναντι €2.632 χιλ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος (αύξηση 109,1%).
  4. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5.262,4 χιλ., μαζί με τις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές €75,9 χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €165,1 χιλ. (Α’ Εξάμηνο 2017: €1.078,4 χιλ. μαζί με τις αρνητικές συναλλαγματικές €1.423,8 χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €129,9 χιλ., αύξηση 388%).
  5. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €354,2 χιλ. (Α’ Εξάμηνο 2017: €362,5 χιλ.).
  6. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €4.908 χιλ. έναντι €716 χιλ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος (αύξηση 585,5%).

Βασικοί Δείκτες

  • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις): 1,01
  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 28,5%
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: €2.515.818
  • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV ps): €6,58
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.