ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2007

12:15 - 26 Μαρ 2008 | Ακίνητα
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., ότι σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.03.2008 το μέρισμα για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε Ευρώ 0,25 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι εισπράξεως του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27.03.2008.
Από την 28.03.2008 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 07.04.2008.
Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα: 1)Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες/Χρηματιστηριακές Εταιρίες), εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα εισπράξεως 2)Στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του δικτύου των Καταστημάτων της, προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητος και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Αυλων Τίτλων, όταν αυτοί: -τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, -δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση εισπράξεως του μερίσματος σε χειριστή .
Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ' όσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.
Για όσους εκ των μετόχων δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους , σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 1, η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους μέσω του δικτύου των Καταστημάτων της Alpha Bank , από την 14.04.2008 σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 2.
Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (κ. Ανδρέα Ζαπάντη τηλ. 210 3264155, Σταδίου 40, Αθήναι Τ.Κ. 102 52 ).
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.