ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Forthnet: Νέο μέλος του ΔΣ ο Πέτρος Κατσούλας

18:27 - 17 Φεβ 2021 | Αναλύσεις
Την εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Forthnet, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Dirk Gerkens, ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία.

Ειδικότερα, στην σχετική ενημέρωση η Forthnet αναφέρει τα ακόλουθα:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Α. Εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Dirk Gerkens.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, με την από 11.02.2021 επιστολή του, ο κ. Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς) του Herbert (Χέρμπερτ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης από τη θέση του μέλους όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, της παραίτησης έχουσας ισχύ από 12.02.2021.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν – μεταξύ άλλων – την από 11.02.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002, τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι μέχρι την 11.12.2025.
Διαπιστώνοντας, επίσης, ότι οκ. Κατσούλας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτησίας το Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσε σε αυτόν προσωρινά την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, τον ορισμό είτε του ίδιου ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, την 16.02.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος
  2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μη εκτελεστικό μέλος
  4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  5. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11.12.2025.

Β. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Εν συνεχεία, την 16.02.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν – μεταξύ άλλων – την από 11.02.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφού διαπίστωσε ότι το νεοεκλεγέν μέλος του κ. Πέτρος Κατσούλας πληροί τις προϋποθέσεις των νόμων 3016/2002 και 4449/2017, περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (τηλεπικοινωνίες) και στους τομείς της ελεγκτικής/λογιστικής, όρισε αυτόν, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους της, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 11.12.2025. Ακολούθως την ίδια ως άνω ημερομηνία (16.02.2021) η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

  1. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος
  2. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μέλος
  3. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Μέλος

Η ως άνω νέα σύνθεση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, καθώς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών – οι κ.κ. Δουκίδης και Κατσούλας – είναι και ανεξάρτητα.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Πέτρος Κατσούλας είναι στέλεχος της οικονομικής αγοράς (financial markets professional) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης σε τομείς όπως: έρευνα μετοχών (equities research), ανάλυση επενδύσεων (investment analysis), συγκέντρωση κεφαλαίων (capital raising), αναδιαρθρώσεις (restructuring), στρατηγική & έλεγχος (strategy & control). Ειδικότερα, έχει διατελέσει Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών (European Telecoms) στην Credit Suisse (1996-2010), Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Χρηματιστηριακή (2010-2013), Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Τράπεζα Eurobank (2013-2015), ενώ από το 2015 είναι Διευθυντής Επενδύσεων στην Elikonos Capital. Ο κ. Κατσούλας, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και στον έλεγχο αποτελεσμάτων εταιρειών, συντεταγμένων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS). Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.» (2007-2018), ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή Ελέγχου της, επίσης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG – 2018 έως σήμερα).

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.