ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Εγκρίθηκε η ακύρωση 97.901 ιδίων μετοχών

21:15 - 13 Απρ 2021 | Αναλύσεις
H NEWSPHONE HELLAS S.A. ανακοίνωσε ότι σήμερα εγκρίθηκε η ακύρωση του συνόλου των 97.901 ιδίων μετοχών που έχει, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 29.370,30 ευρώ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.159.787 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 90,67% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Ακύρωση του συνόλου των 97.901 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €29.370,30, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ακύρωση του συνόλου των 97.901 ιδίων μετοχών, που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €29.370,30, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 καθώς και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 24.795.787 , Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 24.000

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.