ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλαστικά Θράκης: Αγοράς 4.000 Ιδίων Μετοχών

19:05 - 12 Οκτ 2021 | Αναλύσεις
Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 12 Οκτωβρίου 2021 σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών.

Η αγορά έγινε μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 6,7760 Ευρώ ανά μετοχή. 

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 27.104,04 Ευρώ.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.