ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΛΠ: Νέοι αναπληρωτές CEO-Στις 17/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

17:07 - 26 Ιουν 2020 | Ναυτιλία
Τον ορισμό του κ. Zhang Anming ως Αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και της κας Li Jin ως Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρώτριας του Διευθύνοντος Συμβούλου, ανακοίνωσε ο ΟΛΠ.

Παράλληλα, ο Οργανισμός ανακοίνωσε την αποδοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο της παραίτησης του μέλους Δ.Σ. κ. Λιάγκου Αθανάσιου (εκπροσώπου ΤΑΙΠΕΔ) με ισχύ από 28.06.2020.

Λόγω της ανωτέρω παραιτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, από 28.06.2020, ως κατωτέρω:

1) YU ZengGang, εκπρόσωπος μετόχων, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) FU Chengqiu, εκπρόσωπος μετόχων, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) ZHU Jianhui, εκπρόσωπος μετόχων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Feng Boming, εκπρόσωπος μετόχων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) KWONG Che Keung Gordon, εκπρόσωπος μετόχων, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) IP Sing Chi, εκπρόσωπος μετόχων, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, εκπρόσωπος μετόχων, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ Χαραλάμπης, εκπρόσωπος μετόχων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, εκπρόσωπος μετόχων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 17 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ που θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών”

Ειδικότερα, τα θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κατωθι:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

3. Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020.

5. α) Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ., β) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 ως 31/12/2019, και γ) προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

6. Παρουσίαση και συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

7. Παρουσίαση και συζήτηση της Έκθεσης Δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Επανεκλογή υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου - Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου (εκπροσώπου ΤΑΙΠΕΔ), του μέλους ΔΣ κ. Καραμανέα Χαραλάμπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου - Ορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών”, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.