ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΓΕΚΑ: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών από την ΑΜΚ

18:42 - 27 Ιουλ 2021 | Αναλύσεις
Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 28.07.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η καθεμία, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 27.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 28.561.077 Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους Ευρώ 10.853.209,26, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του εγκριθέντος στην από 25.06.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2310-779726, κα Σωφρονία Κουκουλή).

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.