ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Foodlink: Ανήλθε στο 31,43% το ποσοστό στην Αθηναϊκή Α.Ε.

17:12 - 24 Σεπ 2021 | Αναλύσεις
Η Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετείχε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Μεταξύ των θεμάτων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Foodlink, αποφασίστηκε η έκδοση 1.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ και τιμής έκδοσης τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ.

Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της αύξησης, ανέρχεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε 7.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00) ευρώ.

Λόγω παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ετέρου μετόχου, αποφασίστηκε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να καλύψει η ίδια το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. να ανέρχεται σε ποσοστό 31,43%, κατέχοντας 2.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.