ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι προβλέπει το πλαίσιο για τα «βρώμικα» και τις καντίνες

10:35 - 16 Απρ 2021 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Το πλαίσιο λειτουργίας για την πώληση έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food), καθορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει το άρθρο 21, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και κινητών καντινών σε δημόσιο ή δημοτικό (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) ή ιδιωτικό υπαίθριο χώρο. Η διάθεση των θέσεων δραστηριοποίησης και η χορήγηση της άδειας γίνονται με προκήρυξη του δήμου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Αναλυτικά προτείνονται τα εξής:

1. Σε δημόσιο ή δημοτικό (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) ή ιδιωτικό υπαίθριο χώρο, επιτρέπεται η ανάπτυξη των κάτωθι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης: α) επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και β) κινητές καντίνες.

2. Η παρασκευή και πώληση έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, επιτρέπεται μόνο με τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας για τη διάθεση προϊόντων τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί τροφίμων και τις σχετικές, κατά περίπτωση προϊόντος, διατάξεις της ειδικής εθνικής νομοθεσίας, καθώς της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 53.

3. Αρμόδιος φορέας λειτουργίας των εν λόγω αγορών είναι ο οικείος δήμος ο οποίος αναλαμβάνει την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας, την κατάρτιση τοπογραφικού διαγράμματος, την προκήρυξη θέσεων και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία αυτών, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, διαφήμισης και τουριστικής προβολής. Ο φορέας λειτουργίας μπορεί να αναθέτει την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες/ιδιώτες.

4. Για την ίδρυση-λειτουργία του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών λαμβάνεται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία περιφέρεια. Στην ανωτέρω απόφαση εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, ο αριθμός των χορηγούμενων θέσεων δραστηριοποίησης, η χρονική διάρκεια της αγοράς, το ωράριο λειτουργίας, τα πωλούμενα είδη, η υποχρέωση τήρησης ομοιόμορφης εξωτερικής διαμόρφωσης των καντινών, με αναλυτική περιγραφή αυτής, και η υποχρέωση διάθεσης προϊόντων σε ευπαθείς ομάδες.

Η λειτουργία του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών δύναται να ανατίθεται σε φορέα που προκύπτει από τη σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η οποία κοινοποιείται στην οικεία περιφέρεια.

5. Στην απόφαση ίδρυσης-λειτουργίας ορίζονται, βάσει χωροταξικής μελέτης, οι ελάχιστες αποστάσεις του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών παρασκευής από εισόδους σχολείων, από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων, εκκλησιών και κατοικιών.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι θέσεις δραστηριοποίησης λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα και η κυκλοφοριακή επίπτωση.

Η απόσταση του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων.

6. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται τα όρια των διαστάσεων των επιχειρήσεων, το ωράριο λειτουργίας και η διαγράμμιση – αρίθμηση των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών οροθετούνται κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η απόφαση ίδρυσης και ο κανονισμός λειτουργίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του παρόντος.

Η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισμός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραμμα δημοσιεύονται και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α. εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση τους. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης και καταχώρησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 47.

7. Η διάθεση των θέσεων δραστηριοποίησης και η χορήγηση της άδειας γίνονται με προκήρυξη του δήμου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

8. Ελάχιστα στοιχεία που περιλαμβάνει η προκήρυξη είναι τα εξής:

α. τα όρια των διαστάσεων των επιχειρήσεων,
β. ο συγκεκριμένος χώρος κάθε θέσης,
γ. τα πωλούμενα είδη,
δ. η χρονική διάρκεια χορήγησης της θέσης
ε. Η διάρκεια χορήγησης άδειας δραστηριοποίησης είναι από ένα (1) μήνα έως τρία (3) έτη με δικαίωμα ανανέωσης. Ο κάτοχος ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστημα, αποδεχόμενος το οικονομικό τίμημα που του προτείνει ο δήμος. Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση επαναπροκηρύσσεται με τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού το ανωτέρω προσφερθέν τίμημα.

9. Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη έχουν οι κάτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα):

α) επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και
β) κινητών καντινών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφαση του υπουργού Υγείας.

10. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής ο υποψήφιος υποβάλλει:

α) έναρξη δραστηριοτήτων από τη φορολογική αρχή και βεβαίωση ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΤΑXIS). Η δραστηριοποίηση θα αφορά στους ΚΑΔ: 56.10.19.01 (κινητές καντίνες) και 56.10.19.09 (επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους),
β) πιστοποιητικό υγείας,
γ) δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στην απόφαση λειτουργίας του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών,
δ) δικαιολογητικά –πιστοποιητικά προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων,
ε) για τα νομικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, απαιτούνται η υποβολή κωδικοποιημένου ισχύοντος καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. του νομικού προσώπου, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

11. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης και του κανονισμού λειτουργίας, ανακαλείται με απόφαση του οικείου δήμου η άδεια του πωλητή στον συγκεκριμένο χώρο παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών.

12. Η άδεια δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά, φέρει τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ

ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α. Την αρχή που κάθε φορά τη χορηγεί, τη θέση δραστηριοποίησης, τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.
β. Τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή.
γ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται έναρξη δραστηριότητας από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (TAXIS).
δ. Στις περιπτώσεις πρόσληψης υπαλλήλου, τα στοιχεία των υπαλλήλων (αριθμός ταυτότητας ή άδειας διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας).
ε. Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

13. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή με αντικείμενο καντίνα, εφόσον το επιθυμούν, μετέχουν στις υπαίθριες αγορές του παρόντος χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στη διαδικασία της παρ. 7, εντός της δημοτικής ενότητας/διαμερίσματος όπου ανήκουν.

Γιώργος Αλεξάκης

Τελευταία τροποποίηση στις 10:41 - 16 Απρ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.