ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρινίσεις από e-ΕΦΚΑ: Ποιοι επιχειρηματίες θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμεροι

20:56 - 19 Απρ 2021 | Φορολογία
Διευκρινίσεις αναφορικά με την ασφαλιστική ενημερότητα για τους επιχειρηματίες δίνει με νέα του εγκύκλιο ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

1. Τα φυσικά πρόσωπα, υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς:
- τον Ε.Φ.Κ.Α.
- το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και
- τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και
Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

2. Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του ΑΑΕ, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

3. Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι δημοσίων έργων, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, οι οποίοι δεν οφείλουν εισφορές για το έργο για το οποίο χορηγείται το ΑΑΕ ούτε και ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται επίσης τα προαναφερόμενα πρόσωπα ακόμα και όταν οφείλουν, αρκεί να έχουν διακανονίσει τις ασφαλιστικές τους οφειλές σε δόσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και να τηρούν τους όρους του διακανονισμού.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ο παραπάνω γενικός κανόνας δεν ισχύει όταν η αιτία έκδοσης του ΑΑΕ είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, δεδομένου ότι για τις εν λόγω συναλλαγές προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις. 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.