• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Ευρωπαϊκή Πίστη: Καθαρά κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο Κύριο

11:02 - 30 Σεπ 2020 | Αναλύσεις
Σε τροχιά κερδοφορίας παρέμεινε για ακόμη μία χρονιά ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του 2020 τα καθαρά κέρδη του διαμορφώθηκαν σε 10,309 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης, τα οποία προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της Μητρικής Εταιρίας, διαμορφώθηκαν για την περίοδο 01/01/2020 – 30/06/2020 ως ακολούθως:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου (δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα πλέον έσοδα από μη ασφαλιστική δραστηριότητα) ανήλθαν για την ανωτέρω περίοδο σε € 113.072 χιλ. έναντι € 107.219 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5%.

Η αύξηση των συνολικών εσόδων οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου κατά 5,2% (€ 5.285 χιλ.) μέσω της ανάπτυξης του Δικτύου Πωλήσεων και της εισαγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον Κλάδο Ζωής σε προϊόντα Ζωής Εφάπαξ και Ζωής Καταβολών με αυξήσεις 24% και 6% αντίστοιχα καθώς και στον Κλάδο Ζωής Ομαδικών με αύξηση 13,4% για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αντίστοιχα, τα έσοδα των θυγατρικών ενίσχυσαν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου, σημειώνοντας αύξηση ύψους 9,4% (€ 568 χιλ.) σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, αποτέλεσμα της ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρίας Alter Ego Facilities Management Α.Ε. Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν για την ανωτέρω περίοδο σε € 13.831 χιλ. και € 10.309 χιλ. μετά από φόρους έναντι € 16.105 χιλ. προ φόρων και € 12.483 χιλ. μετά από φόρους την αντίστοιχη περίοδο 2019.

europaikipisti

Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 13.746 χιλ. προ φόρων και € 10.270 χιλ. μετά φόρων, έναντι € 15.838 χιλ. προ φόρων και € 12.283 χιλ. μετά από φόρους την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των € 52.169 χιλ. έναντι ποσού € 48.216 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%, αύξηση που προέρχεται κυρίως από τον Κλάδο Αυτοκινήτων. Επίσης οι αποζημιώσεις του Κλάδου Ζωής επηρεάστηκαν από τις αυξημένες εξαγορές συνταξιοδοτικών – αποταμιευτικών προγραμμάτων, ως απόρροια της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε στους ασφαλισμένους λόγω της πανδημίας Covid-19. Τέλος μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων Υγείας προέρχεται από την αύξηση των νοσηλίων για σοβαρές παθήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών/ζημιών από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων) του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 1.467 χιλ. έναντι ποσού € 6.061 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019 μειωμένα κατά € 4.594 χιλ., επηρεαζόμενα κυρίως από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στις παγκόσμιες αγορές καθώς και από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που συνεχίζει να υφίσταται.

Tα Συνολικά Έξοδα Λειτουργίας του Ομίλου (Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, Διάθεσης και Λοιπά Έξοδα), ανήλθαν στο ποσό των € 15.082 χιλ. έναντι € 14.544 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αυξημένα κατά 3,7%, κυρίως λόγω του έργου του ψηφιακού μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του έργου εναρμόνισης με τα ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 καθώς και στις αυξήσεις στο εργοδοτικό κόστος. Σημειώνεται επίσης, ότι τα λειτουργικά έξοδα ως συνάρτηση των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων ανέρχονται σε 14,2% έναντι σε 14,4% το 2019, με οριακή μείωση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου ανέρχονται σε € 0,3805 έναντι € 0,4538 την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση -16,2%.

Τέλος, τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 10.309 χιλ. έναντι € 12.483 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 17,4%. Το αποτέλεσμα του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε μετά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας, ποσού € 3.522 χιλ.

Οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση της κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν: η συνολική μείωση των Επενδυτικών και Λοιπών Εσόδων συμπεριλαμβανομένων κερδών / ζημίας από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά € 7.590 χιλ., αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές καθώς και η αύξηση των πληρωθεισών ασφαλιστικών αποζημιώσεων κατά 8,2% ύψους € 3.953 χιλ..

Τελευταία τροποποίηση στις 13:48 - 30 Σεπ 2020
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman