• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Κούμπας: Διευκρυνίσεις σχετικά με Προτέκτορ και Γιουρομπρόκερς

20:07 - 11 Φεβ 2009 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αποφάσεις της από 27/11/2008 έκτακτης γενικής συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.) για την έγκριση συναλλαγών ανάμεσα στην εταιρεία και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κούμπα, δημοσιοποίησε η εταιρεία Κούμπας. Συγκεκριμένα:

Α. Όσον αφορά την μεταβίβαση του υπολειπομένου ποσοστού συμμετοχής της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην θυγατρική της εταιρία "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ήτοι ποσοστού 52,989%, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.179.370 μετοχές, η Ε.Γ.Σ παρείχε την άδειά της η μεταβίβαση αυτή των μετοχών να πραγματοποιηθεί σταδιακά ή εφάπαξ στην εκάστοτε τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή των 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Από τη στιγμή που ορίσθηκε κατώτατο όριο τιμής πώλησης / αγοράς της κάθε μετοχής προς τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Κούμπα και/ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ουαλίντ ΄Αβδο δεν κρίθηκε σκόπιμο από τη Ε.Γ.Σ να περιορίσει χρονικά την πραγματοποίηση της συναλλαγής αυτής, ενώ επειδή η παραπάνω συναλλαγή αφορά εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. δεν καθορίσθηκε ο τρόπος εξόφλησης των μεταβιβαζομένων μετοχών αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Β. Η Ε.Γ.Σ παρείχε την άδειά της για την σύναψη σύμβασης αναφορικά με την μεταβίβαση στον Αντιπρόεδρό της και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κούμπα μέχρι του ποσοστού του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής εταιρείας "KOUMBAS SYNERGY SRB A.D.", το οποίο αποτελεί και τη συνολική συμμετοχή της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην προαναφερθείσα εταιρεία, αντί συνολικού τιμήματος μέχρι του ποσού των 900.000 ευρώ. Η συναλλαγή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και δεν έχουν εξειδικευθεί οι ειδικώτεροι όροι της, όπως το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα ολοκληρωθεί, ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κλπ.

Γ. Σχετικά με την αγορά του 15% των μετοχών της εταιρίας ΠΡΟΤΕΚΤΟΡ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Η εταιρία μας διενέργησε αποτίμηση του συνόλου της αξίας των μετοχών της εν λόγω εταιρίας μέσω ανεξάρτητου ορκωτού εκτιμητή.

Η αποτίμηση αυτή διενεργήθηκε με βάση τις παραδοχές, τις εκτιμήσεις καθώς και τις υιοθετούμενες μεθόδους αποτιμήσεως, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια της μελέτης, και εκτιμήθηκε η εμπορική αξία του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά την 31η Οκτωβρίου 2008 να κυμαίνεται από 18,5 εκατ. ευρώ έως 22,5 εκατ.ευρώ με μέση τιμή τα 20,5 εκατ.ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν:

α) Προεξοφλημένες Ταμιακές Ροές

β) Οικονομικό Κέρδος

γ) Προεξοφλημένα Οργανικά Κέρδη

δ) Δείκτες Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε τιμή ανά μετοχή για την εταιρεία 117,14 ευρώ (20.500.000 ευρώ μέση τιμή αποτίμησης προς 175.000 μετοχές της εταιρείας). Η τελική τιμή που συμφωνήθηκε για την εξαγορά των μετοχών από την εταιρίας μας ανήλθε σε 114,00 ευρώ . Λαμβανομένων λοιπόν υπόψη των τιμών αυτών, το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 15% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 26.250 μετοχές, ανήλθε στο ποσό των 2.992.500 ευρώ (26.250 μτχ X 114,00 ευρώ ).Η εξόφληση του τιμήματος των 2.992.500 ευρώ συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμφωνίας μεταβίβασης των μετοχών, ήτοι μέχρι τις 22 Μαρτίου 2009.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας ΠΡΟΤΕΚΤΟΡ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προ της εξαγοράς του 15% από την ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είχε ως εξής:

1. ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43%

2. ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24,5%

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ 24,5%

4. ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8%

Penna Reporter Mamamia CityWoman