• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Trastor: Έκδοση ΜΟΔ έως €41,08 εκατ.

20:05 - 29 Οκτ 2019 | Πολιτική
Η «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29 ης Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 105.611.273 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 109.169.707, δηλαδή το 96,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα πρώτο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για άντληση κεφαλαίων έως €72.621.587,70.

Επί του πρώτου θέματος η Γενικής Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Η εξουσιοδότηση θα ισχύει μέχρι την 31/01/2021 και παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

▪ Το μέγιστο ποσό της ΑΜΚ που θα μπορεί να αποφασισθεί από το ΔΣ δεν θα υπερβαίνει τα €72.621.587,70 (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών) με την έκδοση μέχρι 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής €0,50 και με τιμή διάθεσης €0,90,

▪ Η ΑΜΚ θα μπορεί να γίνει με μετρητά, εισφορά σε είδος, συμψηφισμό απαιτήσεως ή συνδυασμό αυτών, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ,

▪ Θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων,

▪ Το ΔΣ θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Θέμα δεύτερο: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως €41.084.115,00.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

(α) Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ποσού έως €41.084.115,00 με έκδοση μετατρέψιμων (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιών, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, θα εκδοθούν σε επιμέρους εκδόσεις / σειρές, εντός της περιόδου διαθεσιμότητας, και το οποίο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σκοπός του ΜΟΔ είναι η παροχή ρευστότητας στην Εταιρεία για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων και λοιπούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται υποχρεωτικά από τον Ομολογιούχο Δανειστή κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτή θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την Μετατροπή ο Ομολογιούχος Δανειστής οφείλει να προσκομίζει στην Εταιρεία προς ακύρωση τις Ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά θα αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Ως Λόγος Μετατροπής ορίζεται ότι κάθε εννέα (9) ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί θα μετατρέπονται σε δέκα (10) μετοχές. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών του ΜΟΔ, το ΜΟΔ θα εκδίδεται μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλύπτεται.

(β) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και διάθεση του ΜΟΔ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. (γ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά την κρίση του, προσδιορίζει, εξειδικεύει, αποφασίζει και συμφωνεί τους επί μέρους όρους του ΜΟΔ πλην του ύψους και του είδους αυτού.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman