• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Nηρέας: Ζημιές μετά από φόρους 12,6 εκατ. ευρώ το 2018

17:57 - 10 Απρ 2019 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Ζημιές 12,6 εκατομμύρια ευρώ μετά από φόρους εμφάνισε το 2018 η εταιρεία Νηρέας έναντι κερδών € 23,4 εκ. το 2017. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, η µείωση της ζηµίας το 2018 στα αποτελέσματα μετά από φόρους σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα προ φόρων οφείλεται κυρίως στην αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού € 2,2 εκ.

Στα αποτελέσµατα προ φόρων της τρέχουσας χρήσης έχουν συµπεριληφθεί έκτακτα γεγονότα συνολικού ύψους € (3,2) εκ. προερχόµενα από:

Α. Ζηµίες από την Επανεκτίµηση της Εύλογης Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων καθώς και των Επενδύσεων σε Ακίνητα ποσού € (1,3) εκ.

Κατά την 31.12.2018 ο Όµιλος επανεκτίµησε τα γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και τα πλωτά µέσα. Η συνολική επίδραση στον Όµιλο από την επανεκτίµηση των προαναφερθέντων ακινήτων στην εύλογη αξία ήταν αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 4,6 εκ. Η επίδραση αυτή προκύπτει από την καταχώρηση στα αποτελέσµατα χρήσεως ποσού € (1,3) εκ. ως ζηµία και από την καταχώρησης απευθείας στη καθαρή θέση (αποθεµατικό αναπροσαρµογής) κέρδους ποσού € 5,9 εκ. 

Β. Χρηµατοοικονοµικό κόστος από την προεξόφληση του κέρδους από την αποτίµηση δανείων ύψους € (1,9) εκ.

Κατά την διάρκεια της χρήσης αναγνωρίστηκε ποσό € 1,9 εκ. που αφορά την προεξόφληση των αναλογούντων τοκοχρεολυσίων των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Αναφορικά με τις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2018, αυτές ανήλθαν σε € 197,3 εκ. έναντι € 206,7 εκ. της αντίστοιχης χρήσης του 2017, σηµειώνοντας µείωση κατά 4,6%.

H µείωση της αξίας των πωλήσεων ιχθυοκαλλιέργειας κατά € 9,2 εκ. ή 4,9% από € 187,2 εκ. το 2017 σε € 178,0 εκ. 2018 οφείλεται στην µείωση της µέσης τιµής πώλησης των ψαριών κατά 6,2% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης, ενώ οι ποσότητες παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση µε την περσινή χρήση. Η µείωση της µέσης τιµής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισµό από τους Τούρκους παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας που στηρίχθηκε κυρίως στην υποτίµηση της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ κατά την διάρκεια της χρήσης.

Για τις προοπτικές του 2019, η εταιρεία τονίζει ότι ο διαρκώς αυξανόµενος παγκόσµιος πληθυσµός καθώς και η ελάττωση ιχθυοαποθεµάτων ελεύθερης αλιείας αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά την ζήτηση των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για τα προϊόντα του Οµίλου αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τις επόµενες δεκαετίες. Επιπλέον, η ζήτηση για τις υπόλοιπες κατηγορίες των προϊόντων µας (γόνος, τροφές, αγροπτηνοτροφικά, εξοπλισµοί) συνεχίζει να είναι ισχυρή.

Οι ελληνικές εταιρίες της ιχθυοκαλλιέργειας δέχονται, λόγω της υποτίµησης της τουρκικής λίρας, πολύ σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τις τουρκικές εταιρίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει µε υψηλούς ρυθµούς την παραγωγή τους. Με την υποτίµηση της τουρκικής λίρας είναι προφανές ότι η πίεση για τις ελληνικές εταιρίες αλλά και συνολικά τις ευρωπαϊκές θα γίνει εντονότερη.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:04 - 10 Απρ 2019
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman